Publikace a metodiky


Nalezeno 111 záznamů

Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat nabízí škálu aktivit určených ke zjišťování postojů žáků k tématům, kterým se věnuje globální rozvojové vzdělávání. Aktivity jsou navrženy tak, aby bylo možné zhodnotit znalosti, dovednosti či stanoviska žáků k tématu předtím, než se mu pedagog věnuje v rámci své výuky. Zároveň je pak hodnotící aktivita zopakována a pedagog se přesvědčí, zda došlo k posunu a ovlivnění postojů a dovedností. Aktivity umožňují systematicky hodnotit výuku a zacílit výuku vybraných témat pro potřeby žáků. Vytvořené nástroje pracují s tématy Cílů udržitelného rozvoje včetně citlivých témat jako je gender či migrace.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2020

TOP 5 globálního vzdělávání

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Společně s pěti českými odbornicemi jsme ve Fairtrade Česko a Slovensko sestavili přehled nejlepších aktivit globálního vzdělávání. Eliška Masná z organizace ADRA, Lenka Pánková z organizace ARPOK, Šárka Zápotocká z Charity ČR, Eva Malířová z NaZemi a Veronika Endrštová z Variant společnosti Člověk v tísni vytipovaly pro české pedagogy a pedagožky možnosti, čemu se věnovat v globálním vzdělávání. Tipy se hodí pro formální i neformální vzdělávání.
Vydalo: Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Rok vydání: 2020

Ethicalcommunication.org

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • neformální vzdělávání
E-TICK je cenný nástroj pro dobrovolníky a dobrovolnice, školitele a školitelky, pracovníky a pracovnice s mládeží a všechny nadšence pro globální spravedlnost a společenskou změnu. Je to online kurz o etické komunikaci. Cílem je kultivovat prostředí sociálních sítí. Výhodou je, že je kurz zadarmo a přístupný všem, kteří ovládají střední úroveň angličtiny. Jednotlivé moduly kurzu lze procházet nezávisle dle uživatelských možností a rychlosti. Kurz E-TICK se skládá ze čtyř hlavních modulů a jednoho úvodního modulu. Úvodní modul má za cíl seznámit uživatelé s kurzem. První modul je zaměřeny na rozšiřování povědomí. Mluví se zde například o stereotypech a předsudcích. Druhý modul je o komunikaci, např. jak různé příběhy vytváří naše vnímání o různých věcech. Třetí modul je o globálním dobrovolnictví a rozvoji. Čtvrtý modul se zaměřuje na média. Kurz končí pátým modulem, který je rekapitulační. Každý modul je rozdělen do dvou části. Délka každé části se liší, ale v podstatě trvá 1 až 1,5 hodiny. Na konci každé části je kvíz. Doporučuje se vždy dokončit každou část najednou. Avšak to rozhodně není podmínkou. Lekce jsou interaktivní! Kombinují čtení, cvičení s vizuálními materiály, videa, kvízy, karty a psaní vlastních poznámek na nevirtuální fyzický papír dle vlastního výběru. Občas tam jsou i nějaké odkazy navíc. Na konci každého modulu je shrnutí tématu a příprava na další modul. Témata jsou trefná a velmi aktuální. Poté, co uživatel projde všechny 4 moduly, čeká na něj certifikát. Během absolvování kurzu je doporučován klidný a nerušivý prostor a spolehlivé připojení k internetu. Prázdný papír a propiska, neboť uživatelé budou vyzváni poznamenávat své nápady, myšlenky a odpovídat na otázky. Odkaz na online kurz E-TICK: https://ethicalcommunication.org/
Vydalo: INEX-SDA, z.s.
Rok vydání: 2020

Myslete na svět! jak vytvořit vlastní kampaň?

  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Globální rozvojové vzdělávání je i o aktivním zapojení žáků a my jsme velmi rádi, že se jich téměř 200 rozhodlo zapojit do projektu žákovských kampaní s názvem „Myslete na svět!“, které probíhaly od podzimu 2018 do prosince 2019. Abychom podpořili žáky, kteří teprve plánují sami nějaký projekt realizovat, vznikl sborník Myslete na svět! Jak vytvořit vlastní kampaň? Žáci zde najdou tipy, jak uskutečnit vlastní kampaň s konkrétními příklady z kampaní, které proběhly v rámci projektu Global Issues – Global Subjects.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2020

Učíme o globálních souvislostech V (sborník z konference)

  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sborník z 5. ročníku konference Učíme o globálních souvislostech, který se konal 11. 4. 2019 a nesl podtitul Udržitelný rozvoj v životě školy. Ve sborníku najdete informace z přednášek hostů (Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého, Mgr. Jitka Burianová – Ministerstvo životního prostředí, Dost bylo plastu a Helena Škrdlíková – Udržitelný Palacký) a střípky z workshopů.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

Mimořádné události v globálních souvislostech

  Témata: 
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Cílem této metodiky je usnadnit výuku témat spojených s oblastí mimořádných událostí a zejména povodní jak v České republice, tak za jejími hranicemi a představit tyto události v celosvětovém kontextu. Příručka je určena primárně pedagogům základních škol, lekce je možné snadno zapojit do výuky na prvním i druhém stupni nebo je využít v rámci projektového dne. Aktivity jsme koncipovali tak, aby se navzájem doplňovaly se všemi průřezovými tématy a s tematikou ochrany člověka za mimořádných událostí obsaženou v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

K příručce je možné zde stáhnout přílohy.
Vydalo: Diakonie ČCE - HRS
Rok vydání: 2019

Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech, aneb 17 Cílů udržitelného rozvoje pro II. stupeň ZŠ

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Publikace představuje sadu metodických materiálů pro II. stupeň ZŠ. Poskytuje komplexní metodologickou a informační základnu pro každého pedagoga, který chce zařadit globální souvislosti do výuky. Jedná se o 17 na sobě nezávislých výukových lekcí, z nichž se každá věnuje jednomu z Cílů udržitelného rozvoje. Soubor těchto Cílů představuje škálu témat a problémů, s nimiž se v současné době lidstvo potýká – zastoupena jsou environmentální témata (Klimatická opatření, Dostupné a čisté energie), sociální problematika (Méně nerovností, Kvalitní vzdělání), ekonomika a světový trh (Odpovědná výroba a spotřeba, Důstojná práce a ekonomický růst) či globální snaha o zabezpečení důstojných životních podmínek všem lidem na Zemi (Konec chudoby, Konec hladu, Pitná voda, kanalizace a hygiena). Lekce jsou koncipovány vždy na 45 minut, tedy na jednu vyučovací hodinu. Jejich součástí jsou pracovní listy, videa, fotografie, zajímavé odkazy a další interaktivní přílohy.
Vydalo: ADRA, o.p.s.
Rok vydání: 2019

Globální rozvojové vzdělávání v hodinách občanské výchovy, matematiky a češtiny.

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
V metodických materiálech najdete: představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva. V každé publikaci je 20 aktivit s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické nebo také CD s editovatelnými přílohami. Publikace podporují mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukazují na propojenost globálních témat. Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.) Materiály jsou aktuálně dostupné v tištěné podobě na metodických seminářích, na jejich ukázku se můžete podívat níže. Pro více informací nám pište na info@arpok.cz. Čeština (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/12/cesky-jazyk.pdf Matematika (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/11/Matematika.pdf Občanská výchova (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/12/obcanska-vychova.pdf
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

Klimatická změna, mezinárodní nerovnost, migrace a gender – soubory lekcí k tématům

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sady lekcí k tématům klimatická změna, mezinárodní nerovnost, migrace a gender jsou pečlivě sestaveny, testovány učiteli a opírají se o „východiska témat“ (ke stažení na https://getupandgoals.cz/vychodiska-temat/) tak, aby bylo možné do předmětů ve škole tato témata komplexně začlenit. Východiska témat představují nástroj, který učitele vede k výběru obsahu, učebních cílů a k výběru konkrétních lekcí, na něž se v rámci svého předmětu zaměří. Východiska jsou upravena z anglických originálů. Vytvořil je tým odborníků na globální rozvojové vzdělávání z Leeds Development Education Centre pod vedením Adama Ransona. Soubory lekcí k těmto tématům naleznete na tomto odkaze: https://getupandgoals.cz/projekt/lekce/
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

Bohouš a Dáša: Demokracie pod lupou

  Témata: 
 • lidská práva
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Jak chápat demokracii 21. století? Publikace nabízí sedm kapitol, sedmi perspektiv, jak na demokracii pohlížet i jak ji dlouhodobě posilovat. Částečně se publikace zabývá demokracií a svobodou ve světě, zvláštní pozornost se dostává České republice: vývoji demokracie v posledních 100 letech, občanské společnosti, nerovnostem a důvěře v demokracii, fragmentaci společnosti a populismus i demokratickým principům na půdě škol. Texty sedmi autorů jsou doplněné o aktivity, které mohou učitelé ve škole se svými žáky vyzkoušet. Mezi jednotlivými přístupy lze snadno nacházet přesahy a souvislosti – je proto možné se žáky postupně projít všechna témata, stejně tak je možné jednotlivé kapitoly promýšlet a diskutovat o nich samostatně. Publikace je určena pro 2. stupeň základních škol a střední školy.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2019

Metodika programu Active Citizens pro 2. stupeň základních škol

  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodická příručka programu Active Citizens je určena pro druhostupňové učitele, kteří chtějí vést své žáky systematicky k aktivnímu občanství. Příručka nabízí propracované a logicky provázané aktivity, které během jednoho školního roku vedou žáky k realizaci společensky prospěšného projektu pro místní komunitu, svou obec. Žáci během celoroční práce posilují své komunikační schopnosti, učí se spolupracovat jak mezi sebou, tak s místními partnery a postupně posilují své kompetence aktivních občanů a zapojují se do života místní i globální komunity. Varianty nabízí 72 h kurz, jak s metodickou příručkou pracovat. Metodika byla vytvořena na základě mezinárodního programu Active Citizens.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2019

Klimatická změna – online kurz pro pedagogy

  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Klimatická změna je velkým tématem dnešních dní a online kurz nabízí možnost se v tomto složitém tématu zorientovat. Kurz je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, ale mohou jej studovat všichni, kteří mají o téma zájem. Je rozdělen do osmi samostatných kapitol, ve kterých odborníci popisují projevy klimatické změny z různých úhlů pohledu – od přírodovědného přes společenskovědní až po pedagogicko-psychologický. Dozvíte se nejen, proč se klima mění, ale i to, jak klimatickou změnu lidstvo řeší i jak téma komunikovat žákům. Jednotlivé kapitoly jsou vždy zakončeny souhrnem tipů do výuky a doplňujících zdrojů, které můžete ihned vyzkoušet ve výuce, nebo se jimi inspirovat při přípravě vlastních výukových lekcí. Odkaz na online kurz: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/klimaticka-zmena-online-kurz-pro-pedagogy-106c
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2019

Učíme o globálních souvislostech V. Sborník z konference.

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sborník z 5. ročníku konference Učíme o globálních souvislostech, který se konal 11. 4. 2019 a nesl podtitul Udržitelný rozvoj v životě školy. Ve sborníku najdete informace z přednášek hostů (Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého, Mgr. Jitka Burianová – Ministerstvo životního prostředí, Dost bylo plastu a Helena Škrdlíková – Udržitelný Palacký) a střípky z workshopů.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

Živá knihovna a její možné využití v hodinách anglického jazyka

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Metodický materiál Živá knihovna a její možné využití v hodinách anglického jazyka je rozšířením předešlé publikace Živá knihovna jako metoda výuky aneb vzdělávání příběhem. Tento metodický materiál představuje aktivity, které je možné realizovat v různých vzdělávacích celcích anglického jazyka (vocabulary, conversation, writing, grammar...) včetně anglických anotací Živých knih a dalších zdrojů, kde je možné příběhy lidí hledat.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2018

Učíme o globálních souvislostech IV. Sborník z konference

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sborník ze 4. ročníku konference "Učíme v globálních souvislostech", která se konala v Olomouci dne 17. dubna 2018. Ve sborníku najdete postřehy z panelové diskuze, která nesla podtitul obraz rozvojových zemí v médiích. Inspirací Vám mohou být "střípky z interaktivních dílen", které naleznete v druhé části publikace.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2018

Největší přání – svět ve výuce, Metodická příručka pro učitele ZŠ

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 7 až 10 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Kniha Největší přání je příběhem plyšového koníka, který putuje přes moře z daleké Asie až do velkého města v srdci Evropy. Cesta je dlouhá, plná nezvyklých setkání. Modrý plyšák doufá, že na jejím konci najde někoho, kdo ho bude mít rád, kdo se stane jeho přítelem. Dočká se? Příběh děti seznamuje s aktuálními tématy jako je dětská práce, jinakost, udržitelná spotřeba nebo doprava. Učitelé a každý, kdo se s dětmi vydá za hranice příběhu, ocení metodiku s odborně zpracovanými aktivitami navazujícími na etapy koníkova putování. Jejím cílem je seznámit děti s vybranými globálními tématy a podnítit diskusi o současném světě.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2018

Farídova jízda rikšou

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Knihu Farídova jízda rikšou napsala irská autorka Rowan Obermanová, program Varianty ji vydal v českém překladu. Příběh bangladéšského chlapce Farída a příhody, které se mu stanou během jediného dne, dětem ukazují propojenost dnešního globálního světa a poutavě je seznámí s tématy jako je globální obchod, klimatické změny nebo migrace. Kniha je určena dětem ve věku 8-12 let. Knihu doplňuje metodická příručka pro učitele, která nabízí aktivity a podklady k využití knihy pro mezipředmětovou výuku na 1. stupni základních škol. Obě publikace si můžete objednat na www.varianty.cz/publikace nebo stáhnout níže.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2018

Farídova jízda rikšou – svět ve výuce, Metodická příručka pro učitele ZŠ

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Farídova jízda rikšou vypráví příběh napínavé cesty malého kluka po Dháce. Krásně ilustrovaný příběh zahrnuje různé pohledy na Bangladéš a Českou republiku a naše globální propojení. Výukový program nabízí aktivity a podklady k využití Farídovy jízdy rikšou pro mezipředmětovou výuku na 1. stupni základních škol.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2018

Kampak plaveš, pískací kačenko?

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • do 6 let
 • 7 až 10 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Jsou plasty naším prokletím nebo požehnáním? Jsou pro lidské tělo škodlivé? Pokud tomu tak je – je dnes vůbec možné bez nich žít? Existují alternativy? A jak zprostředkovat tak rozsáhlé komplexní téma na základní škole? Tato publikace nabízí určité uchopení těchto a podobných otázek k tématu plasty. Vzhledem k mnoha aspektům, jichž se plasty týkají, a v souvislosti s okolním světem našich žáků je toto téma ideální pro výchovu ke globálnímu občanství. V publikaci se na příkladu pískací kačenky dozvíme, jak plasty vznikají. Následuje téma, jak dlouho to trvá, než některé látky zase „zmizí“ z povrchu Země, a závěr se věnuje obalům na svačiny a obchodu, kde se zřekli běžných obalových materiálů známých ze supermarketů. Všechna cvičení odpovídají principu globální výuky, jsou interaktivní a zaměřené na vlastní zkušenost. Žáci budou mít tedy možnost nejen podívat se na bohaté téma z různých stran, ale budou si je moci i zažít.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2018

Živá knihovna jako metoda výuky aneb vzdělávání příběhem

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
V metodickém materiálu naleznete: Můžete se seznámit se s konceptem Živé knihovny (kapitoly 1, 2 a 3) a získat představu, jak může Živá knihovna probíhat ve škole ve formě tematického dne (kapitola 4). Můžete využívat v publikaci popsané aktivity i metodu Živé knihovny pro práci s tématy jako jsou např. odlišnost, rozmanitost, stereotypy, předsudky, nesnášenlivost a identita. Ale i chudoba a sociální vyloučení, migrace, víra a náboženství, zdravotní znevýhodnění, psychická onemocnění, závislost a mnoho dalších (kapitoly 4 a 6). Jelikož je metoda Živé knihovny postavena na práci s příběhem, nabízí publikace inspiraci do hodin českého jazyka (kapitola 6). Metodu lze uplatnit také v hodinách občanské výchovy, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a rovněž k pokrytí průřezových témat. Můžete na škole zorganizovat Živou knihovnu (kapitola 5).
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2017

Žijeme spolu. Mluvíme spolu? Metodická příručka pro výuku o náboženství

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodická příručka je určená především pedagogům 8. a 9. ročníků ZŠ a pedagogům SŠ k zařazení aktuálních témat spojených s náboženstvím do výuky. Obsahuje: · kvalitní informace týkající se náboženství v jeho společenském, historickém a kulturním kontextu; · tipy, jak o tématu učit způsobem, který u žáků rozvíjí porozumění sama sobě i aktuálním společenským otázkám, mediální gramotnost a schopnost kriticky myslet; · aktivity připravené pro přímé využití ve výuce zabývající se tématy jakými je např. identita člověka, víra a nevíra, hodnoty lidí, vliv médií, hoax, kritika vs. nenávist, antisemitismus a islamofobie.
Vydalo: Charita ČR
Rok vydání: 2017

Učíme o globálních souvislostech III. Sborník z konference

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sborník z 3. ročníku konference "Učíme v globálních souvislostech", která se konala v Olomouci dne 18. dubna 2017. Ve sborníku najdete vybrané názory a postřehy z panelové diskuze, která nesla podtitul globální rozvojové vzdělávání v naší škole. Inspirací Vám mohou být "střípky z interaktivních dílen", které naleznete v druhé části publikace.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2017

A co dál? Od dobrovolnictví k aktivnímu občanství

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • neformální vzdělávání
A co dál? je manuál pro školitele a facilitátory pracující s lidmi vracejícími se ze zahraničního dobrovolnického, studijního nebo pracovního pobytu. Obsahuje návod na vytvoření aktivit pro 3-4 denní kurz. Je uspořádán do 4 částí, které se dají použít nezávisle pro jednodenní školení. Tyto části jsou 1) reflexe zahraniční zkušenosti, 2) prohloubení chápání globálních propojeností, 3) aktivní občanství a vlastní akční projekt, 4) uzavření. Manuál obsahuje také návrhy na krátké energizující a seznamovací aktivity.
Vydalo: INEX-SDA, z.s.
Rok vydání: 2017

Bohouš a Dáša: Jak vyzrát na komiks?!

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Devátá příručka z řady Bohouš a Dáša mění svět se věnuje práci s komiksem ve výuce. Úvodní část nabízí stručný úvod do historie komiksu a odhaluje principy jeho tvorby. Ve druhé části jsme pro vás připravili sedm pracovních listů včetně metodických pokynů, jak je možné listy ve výuce využít. Pracovní listy jsou připraveny na procvičování základů komiksové tvorby, jako je tvoření bublin, orientace v pořadí komiksových panelů, práce s jednotlivými záběry, výrazy postav, využívání barev atd. Následná metodická část nabízí čtyři připravené metodické lekce, které využívají komiks k práci s tématy globálního rozvojového vzdělávání. Učitelé mohou lekce využít v různých předmětech.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2017

Největší přání

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 7 až 10 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Plyšový koník putuje přes moře z daleké Asie až do velkého města v srdci Evropy. Cesta je dlouhá, plná nezvyklých setkání. Modrý plyšák doufá, že na jejím konci najde někoho, kdo ho bude mít rád, kdo se stane jeho přítelem. Dočká se? Ze spolupráce vzdělávacího programu Varianty, spisovatelky Ester Staré a ilustrátorky Daniely Olejníkové vznikla v roce 2017 knížka Největší přání. Prostřednictvím putování plyšového koníka z daleké Asie do Evropy se v ní děti seznamují s řadou zajímavých otázek současnosti, jako je jinakost, výroba hraček, námořní doprava, konzum, migrace či přátelství. K jednotlivým tématům byly vytvořeny lekce pro výuku na prvním stupni základní školy, které lze využít v různých předmětech a které zároveň pomáhají dětem rozvíjet čtenářskou a kritickou gramotnost (viz metodika Největší přání - svět ve výuce). Knížka byla nominována na nejkrásnější knihu roku v soutěži vyhlášené Ministerstvem kultury a Památníkem národního písemnictví.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2017

Učíme o globálních souvislostech I. Sborník z konference

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sborník z 1. ročníku konference "Učíme v globálních souvislostech", která se konala v Olomouci dne 22. dubna 2015. Kromě "perliček" z této konference Vám sborník nabízí i bližší vhled do problematiky globálního rozvojového vzdělání v ČR. Dále zde najdete odpovědi na otázky proč je GRV nezbytné pro českou společnost, co vlastně přináší dětem, mladým lidem a jejich učitelům. Inspirací Vám mohou být "střípky z interaktivních dílen", které naleznete v druhé části publikace.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2016

Lidé v pohybu. Metodika pro práci s tématy uprchlictví a migrace

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 7 až 10 let
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Junák – českých skaut a organizace NaZemi společně vydali metodickou příručku Lidé v pohybu jako pomůcku pro skautské vedoucí a další pedagožky a pedagogy, kteří se chtějí ve své práci s dětmi či mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace. Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů i odkazy na jiné již existující metodiky. Ukazuje také cesty, jak si při práci s mládeží poradit s kontroverzními tématy obecně, např. jak připravit bezpečné prostředí pro diskusi a prozkoumávání témat. Nepopisuje jedinou cestu, kudy je možné se vydat. Nabízí inspiraci. Více informací a doplňující aktivity na www.lidevpohybu.eu.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2016

Migrace není legrace – manuál pro pedagogy 2. st. ZŠ a SŠ

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Publikace Migrace není legrace – manuál pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ přináší nejen základní informace o migraci, ale také řadu tipů do výuky, odkazy na zajímavé výukové materiály a doporučené zdroje informací.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2016

Globální kompas

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
 • jiné
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • neformální vzdělávání
Globální kompas ukazuje směr oddílům, které chtějí hledat cestu ke zlepšování globální odpovědnosti skautského života. Skvěle se hodí pro oddílové rady, které přemýšlejí o důsledcích každodenního fungování oddílu a chtějí nejen vylepšovat vlastní vnitřní procesy, ale také posilovat otevřené postoje a angažovanost svých členek a členů. V rámci pěti oblastí života oddílu (program, odpovědná spotřeba a financování, komunikace a jednání, participace, okolní svět) pomáhá Globální kompas otevřít interní diskuzi o tom, co už oddíl dělá, a strukturovat přemýšlení o tom, kudy se vydat, pokud se v dané oblasti chce posunout dál. Podívejte se na video přibližující smysl kompasu. Video namluvil Arnošt Goldflam. https://www.youtube.com/watch?v=EFDpbhaf9BM Kompas je dobře využitelný i pro školy či jiné instituce. Pomůže vám vyhodnotit, jakým způsobem vedete mladé lidi k zájmu a porozumění souvislostem světa, co zvažujete, když např. nakupujete potraviny, materiál nebo služby, jak řešíte problémy či jaký prostor dáváte participaci. www.globalnikompas.cz
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2016

Globální cíle udržitelného rozvoje: 17 aktivit k 17 cílům

  Témata: 
 • globální problémy
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Cílem těchto karet a příručky je seznámit děti a mladé lidi s Cíli udržitelného rozvoje a hledat spolu s nimi způsoby, jak se mohou k řešení globálních problémů postavit ve svém blízkém i v širším okolí. Na každé kartičce najdete vzdělávací aktivitu. Kartičky jsou primárně určené skautům a skautkám, ale jsou dobře využitelné pro všechny vzdělavatele pracující s mládeží. Aktivity jim pomohou zkoušet a učit se nové věci, pochopit, co to znamená být aktivní a zodpovědný/á občan/ka, zjistit, jak mohou být prospěšní/é vlastním komunitám i světu. Podívají se rovněž díky nim na problémy z jiného úhlu pohledu a budou si moci vytvořit vlastní názory i na to, jak to máme my. Brožuru, která vás uvede do kontextu, najdete ke stažení zde níže, jednotlivé karty s jednotlivými aktivitami si můžete stáhnout zde (https://www.nazemi.cz/cs/dokumenty-stitky/sdg).
Vydalo: Junák – český skaut, z.s.
Rok vydání: 2016

Skautský dobrý skutek. Jednej lokálně, mysli globálně!

  Témata: 
 • globální problémy
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • neformální vzdělávání
Inspirujte se, jak lze s mladými lidmi připravit veřejnou akci tak, aby měla globální rozměr. V dokumentu naleznete metodiku na přípravu veřejných informovaných akcí aneb jak dělat dobro dobře.
Vydalo: Junák – český skaut, z.s.
Rok vydání: 2016

Učíme o globálních souvislostech II. Sborník z konference

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sborník z 2. ročníku konference "Učíme v globálních souvislostech", která se konala v Olomouci dne 14. dubna 2016. Ve sborníku najdete vybrané názory a postřehy z panelové diskuze, která byla věnována tématu začleňování SDGs do výuky. Inspirací Vám mohou být "střípky z interaktivních dílen", které naleznete v druhé části publikace.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2016

Ropa na talíři

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
  Věk: 
 • do 6 let
 • 7 až 10 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodická příručka je věnovaná změně klimatu a spotřebě potravin. Na změnu klimatu má zásadní vliv činnost člověka včetně produkce a dopravy potravin. Žáci se prostřednictvím lekcí dozví, jak spolu souvisí změna klimatu a naše spotřeba potravin. Uvědomí si, co změnu klimatu způsobuje a jak změna klimatu propojuje naše životy se životy lidí v chudých zemích. Lekce obsahuje 2 lekce pro mladší žáky a 3 lekce pro starší žáky. Součástí je také informační text pro učitele.
Vydalo: Diakonie ČCE - HRS
Rok vydání: 2016

Uprchlíci před tabulí

  Témata: 
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodickou příručku věnujeme tématu migrace. Seznámíme žáky se skutečnými příběhy lidí, kteří ztratili nebo se rozhodli opustit svůj domov. Ukážeme jim, jaká úskalí přináší komunikace a integrace těchto lidí v nové zemi. Prostřednictvím vlastní zkušenosti a prožitku žáci poznají své postoje vážící se k migraci a kriticky se zamyslí nad stereotypy našeho uvažování. Příručka obsahuje 1 lekci pro mladší žáky a 5 aktivit pro starší žáky včetně informací pro učitele.
Vydalo: Diakonie ČCE - HRS
Rok vydání: 2016

Příčiny a důsledky – témata globálního rozvojového vzdělávání v historických souvislostech pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Publikace zkoumá témata, které mají významný přesah do současnosti a ovlivňují tak podobu dnešního světa, např. migrace, otroctví, kolonizace apod. Obsahuje čtyři části: migrace a uprchlictví, globalizační procesy, lidská práva, historické děje v oblastech, které se v dějepise probírají spíše okrajově (např. kolonizace Afriky, vývoj islámu a jeho interpretace). Metodický materiál tak přináší náměty, jak propojit historické souvislosti nejen s dějepisem, ale i se zeměpisem, s občanskou výchovou i průřezovými tématy. Více informací zde http://arpok.cz/eshop/priciny-a-dusledky/
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2015

Jak víme, že to funguje? Jak zjišťovat postoje a postojové změny u žáků ve výuce

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
  Věk: 
 • 7 až 10 let
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
Příručka „Jak víme, že to funguje?“ byla vydána ve spolupráci organizací Reading International Solidarity Centre (RISC), Nadácie Milana Šimečku (NMŠ) a vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Příručka poskytuje učitelům inspiraci, jak mohou zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně. Najdou v ní podněty, jak přimět žáky ke kritickému uvažování a diskuzi nad předkládanými informacemi o aktuálním dění u nás i ve světě a jak je vést k zodpovědnému rozhodování a jednání dle svých možností.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2015

Světová škola – průvodce projektem 2015

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
Neni vám lhostejně, co se děje kolem nás? Máte zájem své žáky vést k přijetí zodpovědnosti za náš svět? Chcete ovlivňovat dění ve svém okolí i ve světě? K tomuto cíli směřují i aktivity globálního rozvojového vzdělávání, na které je projekt Světová škola zaměřen. Kritéria pro získání titulu Světová škola jsou dosažitelná pro jakoukoli školu, kde je tým motivovaných pedagogů a žáků s podporou vedení školy. Průvodce přibližuje hlavní aktivity, průběh a cíle projektu Světová škola. Seznámíte se v něm s konceptem globálního rozvojového vzdělávání, najdete zde návod, jak se stát Světovou školou, a můžete se inspirovat příklady úspěšných příběhů ze škol, které jsou nositeli titulu Světová škola.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2015

Persona Dolls – Panenky s osobností. Jak rozvíjet prosociální postoje dětí

  Témata: 
 • jiné
  Věk: 
 • 7 až 10 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Panenky s osobností nebo-li Persona Dolls jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí, jak reagovat na předsudky a jak podporovat naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí Rámcových vzdělávacích programů. Metoda Persona Dolls a přístup vědomé práce s předsudky dětem zprostředkovává svět a lidi kolem. Metoda děti brzy vtáhne, umožní jim rozvíjet fantazii, aktivně přispívat svými příběhy a stát se jejími spolutvůrci. Smyslem publikace je přiblížit pedagogům, kteří chtějí pracovat s metodou Persona Dolls, cíle a metody přístupu vědomé práce s předsudky. Publikace představuje i praktické tipy, včetně příkladů biografií panenek, příkladů z výuky a aktivit, kterými lze práci s panenkou doplnit. Publikaci si můžete prohlédnout https://issuu.com/lenkadrncova/docs/persona_dolls_elektronicka_verze_fi_c3ded17c2c0ac9
Vydalo: Alena Felcmanová a kol.
Rok vydání: 2015

Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
Jaký je rozdíl mezi migrantem a cizincem? Proč lidé odcházejí ze země, kde se narodili? Jaká rizika jsou spojená s neoprávněným přechodem státní hranice nebo pašováním lidí? Příručka „Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci“ dává učitelům podněty, jak s těmito otázkami mohou pracovat ve výuce. Publikace přibližuje klíčové oblasti migračního procesu od minulosti po současnost včetně konkrétních zkušeností s migrací v českém prostředí. Skládá se z osmi faktografických kapitol, z nichž sedm doplňují krátké kreslené příběhy a návrhy aktivit pro práci se žáky ve třídě.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2015

Global Storyline: Naše půda, naše plody (2. – 3. třída)

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 7 až 10 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Metodika Naše půda, naše plody zpracovává téma vztahu k půdě, potravinám a obchodování s nimi. Pedagogy a děti provede epizodami, které se skládají z dramatických vstupů a tipů na návazné činnosti. Součástí je také přehled klíčových kompetencí a učiva, podpůrné aktivity s globálním rozměrem. Více o pedagogické přístupu Global Storyline zde https://www.nazemi.cz/cs/global-storylines
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2015

Global Storyline: Naše půda, naše plody (4. – 5. třída)

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Metodika Naše půda, naše plody zpracovává téma vztahu k půdě, potravinám a oproti verzi pro mladší děti také pracuje s tématem zabírání půdy. Pedagogy a děti provede epizodami, které se skládají z dramatických vstupů a tipů na návazné činnosti. Součástí je také přehled klíčových kompetencí a učiva, podpůrné aktivity s globálním rozměrem. Více o pedagogické přístupu Global Storyline zde https://www.nazemi.cz/cs/global-storylines.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2015

Jonáš cestuje

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Publikace obsahuje metodiky ke dvěma výukovým programům pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ, které se zabývají tématem udržitelného cestovního ruchu. Jonáš cestuje klade důraz na vědomí souvislostí a důsledků rozhodnutí, které během cestování děláme. Program Hosté a hostitelé se zaměřuje na cestovní ruch nejen z pohledu cestovatelů, ale naopak z pohledu hostitelů, jejichž domov navštěvují turisté a cizinci. Více zde https://arpok.cz/sdm_downloads/jonas-cestuje/
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2014

Poznáváme svět

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
  Věk: 
 • 7 až 10 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Publikace obsahuje metodiky ke dvěma výukovým programům pro žáky 4. a 5. tříd a klade si za cíl ukázat, jak je současný svět propojený a jak se problémy planety týkají nás všech. Skrze cizokrajné recepty v jídelníčku restaurace SVĚT a jednotlivé součástky, ze kterých jsou vyrobeny naše mobily, se dostáváme do rozvojových zemí, které jsou s nimi spojeny, a dozvídáme se o určitém problému, jemuž daná země čelí (např. dětská práce v Číně, kácení tropických deštných lesů v Brazílii, válečný konflikt v Kongu). Více zde https://arpok.cz/sdm_downloads/poznavame-svet/
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2014

Global Storyline: Obr od Bodláčí hory

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
  Věk: 
 • 7 až 10 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodika s příběhovou linkou Obr od Bodláčí hory provede vyučující 1. stupně ZŠ deseti epizodami, které se skládají z dramatických vstupů a tipů na návazné činnosti. Součástí je také přehled klíčových kompetencí a učiva, podpůrné aktivity s globálním rozměrem.Cílem je pomoci rozvinout dovednosti potřebné k respektujícímu soužití ve společnosti tvořené odlišnými lidmi. Více o Global Storyline zde (https://www.nazemi.cz/cs/global-storylines). Metodika je zdarma ke stažení.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2014

Přihlížet, nebo jednat?

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
 • jiné
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Pro střední školy byla vytvořena publikace „Přihlížet, nebo jednat?“ přinášející žákům téma aktivního občanství. První metodika „Přihlížet, nebo jednat?“ umožňuje žákům uvědomění si vlastní občanské odpovědnosti tváří v tvář globálnímu problému, který se nás jen zdánlivě netýká (např. chudoba v rozvojových zemích). Metodika „Kdo, když ne my?“ vede žáky ke kritickému zhodnocení evropského pojetí rozvojového projektu a pomáhá žákům vytvářet si vlastní postoj k významu rozvojové spolupráce. Více zde https://arpok.cz/sdm_downloads/prihlizet-nebo-jednat/
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2014

Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech (pro učitele 2. stupně)

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Publikace pro 2. stupeň základních škol obsahuje 6 metodik: Světový den cestovního ruchu, Světový den lidských sídel, Světový den výživy, Den stromů, Mezinárodní den nenakupování a Mezinárodní den boje proti kolonialismu. Metodiky k jednotlivým tematickým dnům obsahují základní informace pro realizaci dne (délka, počet žáků, aj.) metodický popis jednotlivých stanovišť. Závěr kapitoly patří vždy infoboxu se základními informacemi o daném mezinárodně významném dnu. Veškeré přílohy, obrázky a také rozšiřující informace o tématu jsou k dispozici na přiloženém médiu. Publikace lze získat na semináři ARPOKu či si ji zakoupit za 250 Kč
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2014

Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech (pro učitele 1. stupně)

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
  Věk: 
 • 7 až 10 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Publikace nabízí učitelům 1. stupně celkem 7 metodik tematických dnů. Pro žáky jsou připraveny tematické dny: Mezinárodní den čokolády, Světový den lidských sídel, Světový den výživy, Den stromů, Den Země, Vietnamský den a Den květů. Metodiky k jednotlivým tematickým dnům obsahují základní informace pro realizaci dne (délka, počet žáků, aj.), metodický popis jednotlivých stanovišť. Závěr kapitoly patří vždy infoboxu se základními informacemi o daném mezinárodně významném dnu. Veškeré přílohy, obrázky a také rozšiřující informace o tématu jsou k dispozici na přiloženém médiu. Publikace lze získat na semináři ARPOKu či si ji zakoupit za 250 Kč.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2014

ENVIGLOBE. Příručka pro začleňování globálně environmentálních témat do výuky.

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
 • jiné
  Věk: 
 • 7 až 10 let
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Přemýšlíte, jak propojit globální témata a environmentální výchovu? Metodický materiál je určený pro pedagogy základních a středních škol. V publikaci na vás čeká 6 lekcí pro výuku vybraných aktuálních témat. V jejich průběhu se společně se svými žáky zamyslíte nad tématy plýtvání potravinami, války ve Vietnamu, obchodu s oblečením či potravinami, geneticky modifikovanými potravinami nebo výstavbou přehrady. Součástí příručky je také metodika tematického dne Mysli globálně, jednej lokálně s podrobně rozpracovanými stanovišti zaměřenými na globální problémy. K využití ve škole jsou připraveny texty, pracovní listy a další přílohy (na CD).
Vydalo: Sluňákov, o.p.s.
Rok vydání: 2014

Mimořádné události v globálních souvislostech – metodika pro učitele ZŠ

Publikace nabízí šest výukových lekcí k tématu mimořádných událostí přizpůsobených pro výuku na prvním a druhém stupni ZŠ, především povodní v České republice i v zahraničí. Každá z šesti lekcí obsahuje aktivity pro žáky a informační text pro učitele k danému tématu. Publikaci lze získat na seminářích, které Diakonie ČCE – Středisko rozvojové a humanitární spolupráce pořádá pro učitele základních škol k tématům globálního rozvojového vzdělávání.
Vydalo:
Rok vydání: 2014

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v hodinách matematiky

  Témata: 
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodický materiál pro učitele 2. stupně ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií zaměřený na téma humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Na stručnou teorii (GRV, metody, hum. pomoc, roz. spolupráce) navazuje praktická část s podrobně popsanými aktivitami pro žáky a početními úlohami. Každá kapitola obsahuje příklady využívající různé matematické úkony. Všechny příklady jsou brány z reálných situací a projektů Charity ČR. Příručka je zde zdarma ke stažení.
Vydalo: Charita ČR
Rok vydání: 2014

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v hodinách dějepisu

Metodický materiál pro učitele 2. stupně ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií zaměřený na téma humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Na stručnou teorii (GRV, metody, hum. pomoc, roz. spolupráce) navazují pracovní listy s podrobně popsanými aktivitami do výuky dějepisu. U každé aktivity najdete také informace o návaznosti na vzdělávací obsah a průřezové téma. Příručka je zdarma zde ke stažení.
Vydalo: Charita ČR
Rok vydání: 2014

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Tato příručka globálního rozvojového vzdělávání z cyklu Bohouš a Dáša je nadstavbou příručky Bohouš a Dáša na stopě hladu a věnuje se znovu tématu potravinové bezpečnosti. Důvodem je to, že za poslední dva roky se téma potravinové bezpečnosti velmi zpopularizovalo a řada lidí si dnes již uvědomuje, že to, co jíme, může do jisté míry ovlivňovat i dění jinde na světě. Další náměty k využití ve školách vám proto nabízíme v této publikaci. V odborné části publikace najdete globální novinky z oblasti potravinové bezpečnosti. V následné metodické části jsou popsány aktivity, které sledují témata potravinové bezpečnosti z lokálního hlediska. Příručka již tradičně přibližuje téma pomocí komiksových příběhů a průvodci jednotlivými kapitolami jsou oblíbené komiksové postavičky Bohouše a Dáši.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2014

Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 7 až 10 let
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Jak souvisí chudoba se stavem životního prostředí? Příručka pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ obsahuje jednoduché lekce s doprovodnými materiály, pracovními listy a odkazy na externí materiály, které žákům usnadní hledání odpovědí na složité otázky dnešního propojeného světa a zároveň rozvíjejí klíčové kompetence žáků, především kompetenci komunikativní (čtení textu s porozuměním, vyjadřovací schopnosti, diskuse, vyjádření názorů a argumentace atd.) Naleznete zde i základní popis konceptu "Filosofie pro děti". Příručka je zdarma ke stažení.
Vydalo:
Rok vydání: 2013

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v hodinách zeměpisu

  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Manuál byl vydán v rámci projektu „HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách“ Charity Česká republika a je zaměřen na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, ale dotýká se i témat globálního rozvojového vzdělávání, jako například migrace, chudoby, udržitelného rozvoje a mnoha dalších. Manuál je zdarma ke stažení.
Vydalo: Charita ČR
Rok vydání: 2013

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

  Témata: 
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodický materiál pro učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií zaměřený na téma humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Úvodní teoretická část (GRV, metody, hum. pomoc, roz. spolupráce) je doplněna podrobně popsanými aktivitami, které je možné použít ve výuce různých předmětů, a náměty na projektové dny. Příručka je zdarma ke stažení zde.
Vydalo: Charita ČR
Rok vydání: 2013

Světová škola ve světě i doma. Průvodce projektem.

  Témata: 
 • jiné
  Věk: 
 • 7 až 10 let
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Průvodce projektem Světová škola, který vydal na počátku letošního roku program Varianty, přibližuje hlavní aktivity realizované v rámci stejnojmenného projektu. Při čtení se seznámíte s konceptem GRV, najdete zde návod, jak se stát Světovou školou, a můžete se inspirovat příklady akcí ze zahraničních škol nebo konkrétními popisy lekcí využitelných ve výuce.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2012

Bohouš a Dáša na stopě hladu

  Témata: 
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručka již tradičně přibližuje další téma GRV (potravinová bezpečnost) pomocí komiksových příběhů, textů a metodických návodů k aktivitám. Průvodci jednotlivými kapitolami jsou oblíbené komiksové postavičky Bohouše a Dáši. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2012

La Ngonpo – místo setkávání

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodický manuál je určen učitelům druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Osahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které lze realizovat po dobu šesti měsíců, a to ve spolupráci s partnerskou školou kdekoliv na světě. Metodika naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. Zdarma ke stažení v ČJ i AJ.
Vydalo: MKC Praha, z.s.
Rok vydání: 2012

Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručka vznikla jako výstup mezinárodního projektu Global Curriculum. Teoretická část obsahuje texty o GRV v ČR, projektových dnech, začleňování globálních témat do vzdělávacích kurikul, projektu Global Curriculum a projektu Světová škola. V praktické části najdete výukové lekce vytvořené pedagogy z Beninu, Brazílie, ČR, Rakouska a VB. Součástí příručky je CD. Více zde https://arpok.cz/sdm_downloads/na-stope-zaclenovani-globalnich-temat-do-vyuky/
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2012

Metodika k filmu Out of Dreams

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Učitelé zde najdou 3 plány hodin pro práci s filmem Out of Dreams (nadstavba k projektu La Ngonpo, ale lze jej použít i samostatně). Film zachycuje životy dvou chlapců, Rinchena z Indie a Honzy z České republiky a porovnává jejich sny, touhy a přání. Metodika k filmu Out of Dreams se zaměřuje na aktivní použití filmového materiálu v hodině se zaměřením na jednotlivé aspekty filmu - sny, touhy a přání v různých kulturních kontextech. Film ke zhlédnutí zde https://vimeo.com/46029488. Zdarma lze stáhnout českou i anglickou verzi.
Vydalo: MKC Praha, z.s.
Rok vydání: 2012

Exran I a Exran II

  Témata: 
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručky Exran I a Exran II obsahují metodické listy k těmto tématům z oblasti multikulturní výchovy: předsudky, rasismus, extremismus, neonacismus, antisemitismus, islám, bezdomovectví a vztah většinové populace k Romům. Navržené aktivity tvoří dvouhodinové bloky a zahrnují např. práci v malých skupinách, zážitkové prvky, práci s texty a dokumentem, diskuzi a reflexi lekce.
Vydalo: Diecézní charita Brno
Rok vydání: 2012

Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak – outdoorové a zážitkové hry. Příručka pro pedagogy SŠ

  Témata: 
 • lidská práva
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Publikace spojuje globální rozvojové vzdělávání a zážitkovou pedagogiku a nabízí dvanáct převážně outdoorových aktivit na konkrétní globální témata, jako jsou migrace, média a humanitární pomoc, komunitní rozvoj, lidská práva, udržitelný cestovní ruch atd. Příručka je určena pro pedagogy SŠ, kteří můžou popsané aktivity využít kromě běžných hodin ve škole i na lyžařských či adaptačních kurzech, školách v přírodě apod.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2011

Rozvojové cíle tisíciletí – sociální spoty

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sada DVD a metodické příručky pro pedagogy. Tematicky jsou filmy zaměřeny na problematiku vzdělávání, rovnosti pohlaví, HIV/AIDS, životního prostředí, globalizace a chudoby.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2011

Zodpovědný konzum a dětská práce

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sada DVD a metodické příručky pro pedagogy. Tematicky jsou filmy zaměřeny na problematiku konzumentství, globalizace, společenské odpovědnosti nadnárodních firem a obecné příčiny dětské práce.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2011

Jinými dveřmi (cyklus Jinýma očima)

  Témata: 
 • globální problémy
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Jak chutná kumys? Jak bydlí lidé v Indonésii? A jaké poklady skrývá český panelák? Manuál obsahuje metodiku k výukovému programu Jinými dveřmi, který poukazuje na rozmanitosti obydlí a otevírá i nové perspektivy a pohledy na svět. Obsahuje tematický úvod pro pedagogy, podrobnou metodiku, pracovní listy a CD s fotografiemi domů a obydlí z různých zemí světa. Více zde https://www.nazemi.cz/cs/jinymi-dvermi-0.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2011

Jak být out a zůstat in? Skutečná cena naší image (cyklus Svět v nákupním košíku)

Proč chodit ven? Jaké vybavení potřebujeme? Jaký je život lidí, kteří naše outdoorové oblečení vyrábí? Manuál k vzdělávacímu programu obsahuje metodiku a informační materiály. Žáci diskutují o rozmanitosti motivů a potřeb lidí, kteří „chodí ven“. Seznámí se s dívkou Min, se kterou se společně zabývají původem outdoorového vybavení. Na závěr žáci posuzují pozitivní a negativní důsledky či různé přístupy k nakupování vybavení. Více zde https://www.nazemi.cz/cs/jak-byt-out-zustat-0.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2011

Fotbal pro rozvoj: Metodická příručka GRV nejen pro učitele na středních školách

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Záměrem této příručky je prostřednictvím popularity fotbalu přiblížit globální problémy soudobé společnosti. Metodická příručka obsahuje teoretickou a praktickou část. Více o projektu Fotbal pro rozvoj zde https://www.fotbal.je/.
Vydalo: INEX-SDA, z.s.
Rok vydání: 2011

PodObal – příručka o globálních souvislostech našeho obchodování

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Jak nejlépe zobrazit vzájemnou provázanost lidí na světě než přes ekonomiku a věci, které denně používáme a jíme? Odkud se berou? Co přináší lidem v jiných částech světa? Příručka obsahuje 32 lekcí do různých předmětů pro žáky od 13 do 19 let. S příručkou získate i DVD s 5 dokumentárními filmy. S příručkou je tematicky spojena interaktivní výstava Supermarket Svět. Více informací zde https://www.nazemi.cz/cs/podobal.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2011

Buzola – příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro volný čas

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
 • jiné
  Věk: 
 • do 6 let
 • 7 až 10 let
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Příručka obsahuje hry a aktivity, které se dají realizovat s dětmi i dospělými. Pomůže vám si např. zažít jednání velkých nadnárodních firem, analyzovat televizní reklamy či zjistit, co všechno mohou ovlivňovat hranice mezi státy. Je určena nejen učitelům, ale také lektorům volnočasových center, instruktorům letních táborů či oddílovým vedoucím. Více zde https://www.nazemi.cz/cs/buzola
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2011

Havel v kostce

  Témata: 
 • lidská práva
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • neformální vzdělávání
havel v kostce Metodika pro středoškolské studenty, přibližující život a dílo Václava Havla ve 14 tvůrčích lekcích. Koncepce textu vychází z autorčiny zkušenosti lektorky v Knihovně Václava Havla, ve které po několik let připravuje "Dílnu kritického myšlení" - seminář pro studenty SŠ. Pomocí metod kritického myšlení přibližuje témata jako například disent, svědomí, dědictví minulosti či demokratická diskuse.
Vydalo: Knihovna Václava Havla
Rok vydání: 2011

Coca-Colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích (cyklus Svět v nákupním košíku)

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Všimli jste si někdy, s kolika obchodními značkami se denně setkáváme? Víte, jak vznikla Coca-Cola a proč má Santa červenou čepici? Kolonizují nadnárodní společnosti svět? A je externalita sprosté slovo? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Více zde https://www.nazemi.cz/cs/coca-colonizace-o-nadnarodnich-spolecnostech-nejen-v-rozvojovych-zemich-0.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2010

IgelitART – příručka (nejen) pro učitele výtvarné výchovy

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • globální problémy
První příručka z cyklu uMěním! je inspirována díly čínského umělce Chuang Sü, který speciální technikou fotografuje igelitové sáčky a poukazuje na problém odpadu. Příručka nabízí učitelům podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků (každý v délce 60-100 min), ve kterých si žáci a studenti jakéhokoliv věku procházejí cestu od hledání vlastního propojení s Čínou, přes prozkoumávání zajímavých výtvarných technik až po získávání informací o plastovém odpadu a o možnostech jeho snižování. Příručka vznikla ve spolupráci s britskou organizací RISC a londýnsku October Gallery (projekt pARTicipate). Příručka je zdarma ke stažení.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2010

Lidská práva I.

  Témata: 
 • lidská práva
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sada DVD a metodické příručky pro pedagogy. Tematicky jsou filmy zaměřeny na rozličné projevy diskriminace a rasismu, dále na témata jako jsou gender, sexuální orientace, stáří, nemoc, handicap, šikana, nedemokratické režimy, sociální vyloučení, chudoba. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2010

Média a chudoba

  Témata: 
 • lidská práva
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sada obsahuje kapitoly věnované následujícím tematickým okruhům: Rozvojový žurnalismus (tj. média a rozvojové země), Reportéři, Média a islám, Využití a zneužití médií a Kampaně humanitárních a rozvojových projektů. Sada je složena z 8 snímků na DVD a příručky pro pedagogy.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2010

Rozvojové cíle tisíciletí

  Témata: 
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Sada se věnuje MDGs (Millennium Development Goals). Je složena z DVD s dokumentárními filmy a tištěné příručky pro pedagogy s interaktivními materiály pro výuku těchto témat. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2010

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

  Témata: 
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručka přibližuje pomocí komiksových příběhů, textů a výukových aktivit téma zahraniční pomoci v minulosti a dnes. Jednotlivými kapitolami provází čtenáře tradiční komiksové postavičky Bohouš a Dáša, kteří se v komiksech věnují jednotlivým tématům odlehčenou formou, zároveň texty kapitol slouží jako přehledné shrnutí základních informací o zahraniční pomoci pro samotného učitele. Více zde https://georgia.peopleinneed.net/en/
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2010

10krát s MKV

  Témata: 
 • jiné
  Věk: 
 • 7 až 10 let
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručka přináší deset nových inspirativních námětů (aktivit) pro výuku multikulturní výchovy na základních a středních školách s akcentem na osobnostní přístup. V pedagogické praxi to znamená důraz na reálné zkušenosti a příběhy lidí žijícíc v multikulturní realitě a práci s tím, jakým způsobem různé kulturní vlivy působí na každého člověka a spoluvytváří jeho identitu. Všemi aktivitami se prolíná cílená práce s odlišnostmi, stereotypizací a předsudky i uvědomění si toho, jak a kde se utvářejí. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2010

Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje (cyklus Svět v nákupním košíku)

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
kdo-je-za-vodou Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Studenti se zamýšlejí nad vlastní spotřebou vody. Ve skupinách se seznámí s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně třída uvažuje, kdy je vodní krize způsobena fyzickým nedostatkem vody a kdy její nespravedlivou distribucí, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my. Více zde https://www.nazemi.cz/cs/kdo-je-za-vodou-voda-jako-podminka-rozvoje
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2010

MULTI KULTI. Menšiny v ČR (metodická příručka pro ZŠ)

  Témata: 
 • lidská práva
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručka představuje život sedmi minorit žijících na území ČR (Číňanů, Mongolů, Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců a obyvatel Zakavkazska). Každé menšině je věnována jedna kapitola, která je rozdělená na dvě části. První část slouží jako informační základ o zemi a kultuře, ze které příslušníci menšin pochází. Druhá část obsahuje metodický popis aktivit pro realizaci jedné vyučovací hodiny ke každé menšině. Součástí příručky je CD. Více zde https://arpok.cz/sdm_downloads/multi-kulti-ss/.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2009

Kdo jiný?

  Témata: 
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Projekt se věnuje participaci mládeže, podpoře projektů mladých lidí zaměřených na globální i lokální témata. V rámci projektů vyšly materiály pro mládež, příručka Kdo jiný? a příklady dobré praxe.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2009

MULTI KULTI. Menšiny v ČR (metodická příručka pro SŠ)

  Témata: 
 • lidská práva
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručka představuje život sedmi minorit žijících na území ČR (Číňanů, Mongolů, Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců a obyvatel Zakavkazska). Každé menšině je věnována jedna kapitola, která je rozdělená na dvě části. První část slouží jako informační základ o zemi a kultuře, ze které příslušníci menšin pochází. Druhá část obsahuje metodický popis aktivit pro realizaci jedné vyučovací hodiny ke každé menšině. Součástí příručky je CD. Více zde. https://arpok.cz/sdm_downloads/multi-kulti-ss/ .
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2009

Průřezová témata – učitelský zápisník

  Témata: 
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodická příručka vychází ze zkušeností a názorů učitelů i žáků, kteří dlouhodobě využívají materiály vzdělávacího programu Jeden svět na školách. První část zápisníku obsahuje praktické postřehy, tipy a ukázky výstupů z aktivit. Příručka je zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2009

Watch and Change

  Témata: 
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodická příručka s informacemi a aktivitami + sada 10-ti DVD s dokumentárními filmy o různých tématech jako např. chudoba, konflikty, migrace a vzdělávání. Aktivity v příručce tématicky navazují na filmy a jimi popsanou problematiku.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2009

Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu

  Témata: 
 • jiné
  Věk: 
 • 7 až 10 let
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručka vychází z tzv. transkulturního přístupu, který je založen nikoliv na skupinovém, ale osobnostním přístupu v multikulturní výchově. V pedagogické praxi to znamená rovnocenné usměrnění pozornosti ke všem účastníkům jako k jedinečným osobnostem s vlastní plnohodnotnou historií. Součástí praktické části příručky je dále patnáct konkrétních aktivit založených na práci s narací (např. pohádky, mediální texty). Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2009

Bohouš a Dáša: Klima v tísni

  Témata: 
 • globální problémy
 • jiné
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručka přibližuje pomocí komiksových příběhů, textů a výukových aktivit téma klimatické změny v minulosti a dnes. V rámci lekcí provází čtenáře komiksové postavičky Bohouše a Dáši tématy jako jsou například emise, globální klimatické změny a možnosti jejich řešení apod. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2009

Bohouš a Dáša na tržišti světa

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Jedná se o další metodickou příručku, v nichž komiksoví průvodci Bohouš a Dáša představují studentům globální problémy. Příručka se věnuje problematice ekonomické globalizace, zpracovává témata jako například rozměry globalizace, motory globalizace, důsledky, aktéři nebo zvládání globalizace. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2009

Začínáme s GRV

  Témata: 
 • jiné
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Případová studie obsahuje zkušenosti, doporučení a nápady čtyř středních škol zapojených do projektu Náš společný svět, které se v průběhu roku 2009 intenzivně věnovaly začlenění GRV do svých školních vzdělávacích programů. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2009

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce. (cyklus Svět v nákupním košíku)

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Jak vlastně vypadá kakaovník? A proč ti, kdo ho pěstují, nikdy neochutnají čokoládu? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Příběhy dětí, jejichž pojítkem je kakao a čokoláda, ukazují problematiku nerovnosti ve světě. Žáci srovnávají vlastní zkušenost s prací se situací dětí v různých částech světa. Analyzují přínosy a rizika dětské práce pro dítě i společnost a hledají, jakým způsobem mohou sami zmírňovat dopady nucené dětské práce. Seznámí se s konceptem fair trade. Více zde https://www.nazemi.cz/cs/horka-chut-cokolady-kakao-detska-prace
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2009

Šaty dělají člověka… A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu. (cyklus Svět v nákupním košíku)

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Kdo na oblečení vydělává? Kdo doplácí na jeho cenu? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Na cestě od semínka k hotovým džínům poznávají studenti kdo, kde a za jakých podmínek vyrábí naše oblečení. Na vlastní kůži studenti zjistí, jak se pracuje šičkám v textilních továrnách v Bangladéši. Diskutují o svých postojích k současnému textilnímu průmyslu a zaběhlým normám spotřeby a hledají možnosti zodpovědného oblékání. Více zde https://www.nazemi.cz/cs/saty-delaji-clovekaa-kdo-dela-saty-bavlna-pracovni-podminky-v-textilnim-prumyslu.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2009

Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod. (cyklus Svět v nákupním košíku)

  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Je obchod spravedlivý? Nebo je to spíš pořádně "silný kafe"? Na příkladu kávy je v průběhu programu studentům objasněno fungování konvenčního obchodu spolu s alternativou, kterou nabízí fair trade neboli spravedlivý obchod. Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Více zde https://www.nazemi.cz/cs/silny-kafe-kava-nespravedlivy-obchod.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2009

Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů. (cyklus Svět v nákupním košíku)

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Kdo a jak může omezit kácení pralesů? Můžeme i my? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Studenti pracují se svými představami o deštném pralese a seznamují se s jeho rozšířením na Zemi. Hledají propojenost naší spotřeby s ubýváním deštných pralesů a s životy jejich obyvatel. Porozumějí konceptu šetrného lesního hospodaření (FSC) a spravedlivého obchodu (fair trade). Více zde .
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2009

Svět do všech předmětů – globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Publikace nabízí soubor 34 plánů hodin, které umožňují začlenit globální rozměr do různých předmětů. Aktivity jsou rozděleny do šesti témat: ekonomická globalizace, kulturní rozmanitosti, přírodní zdroje, migrace, dětská práva a rozvojová spolupráce. Více informací a ukázky aktivit zde https://www.nazemi.cz/cs/svet.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2009

Global Issues in the ELT Classroom

  Témata: 
 • globální problémy
  Věk: 
 • 15 a více let
Globální témata ve výuce angličtiny – materiál pro lektory a učitele AJ, který pomůže studentům orientovat se v aktuálních globálních problémech, hledat jejich příčiny a souvislosti s našimi životy. Nabízí 30 vypracovaných plánů hodin pro úrovně mírně, středně pokročilí a pokročilí studenti.Tématické rozdělení je podle osmi Rozvojových cílů tisíciletí OSN. Publikace získala mezinárodní cenu Britské rady ELTons 2010 v kategorii The Cambridge ESOL International Award for Innovation. Ukázky ke stažení na www.globalissues.eu.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2008

ANYANA – děti a svět

  Věk: 
 • 7 až 10 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodické materiály pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, které představují život dětí z prioritních zemí ZRS ČR a život dvou dětí vietnamského původu žijících v ČR. Najdete zde aktivity vztahující se k životu jednotlivých dětí, jejich kultuře, zajímavostem o zemi, v níž žijí, fotografie a pracovní listy. K zapůjčení za poštovné.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2008

Bohouš a Dáša za lidská práva

  Témata: 
 • lidská práva
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručku tvoří dvanáct kapitol, které se věnují tématům jako diskriminace, svoboda projevu, terorismus nebo práva dětí. Většina z kapitol je uvedena krátkým komiksovým příběhem a doprovázena aktivitou, kterou mohou učitelé přímo zařadit do výuky. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2008

Svět bez konfliktů

  Témata: 
 • lidská práva
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Jedna z prvních publikací v českém prostředí věnující se mírové pedagogice, která má mladým lidem ukazovat způsoby, jak se nenásilnou formou vypořádat s konfliktními situacemi, do kterých se dostávají. Kromě seznámení s myšlením a jednáním v duchu této pedagogiky se publikace zaměřuje na příčiny a pozadí eskalace konfliktů, násilí a válek, na podporu míru, předpoklady a šance konstruktivního řešení konfliktů a přístupy k němu.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2008

PRŮřezNÍK

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • jiné
  Věk: 
 • 15 a více let
Příručka PRŮřezNÍK aneb Jak začít s průřezovými tématy vznikla v rámci projektu "Praktická podpora mediální, multikulturní a globální rozvojové výchovy ve školních vzdělávacích programech pražských středních škol a učilišť". Příručka obsahuje podrobné popisy 10 lekcí a projektů věnovaných uvedeným tématům a obecný text o průřezových tématech. Zdarma ke stažení.
Vydalo:
Rok vydání: 2008

Než začneme s multikulturní výchovou

  Témata: 
 • jiné
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Úvod příručky tvoří teoretické shrnutí základních směrů multikulturalismu a jejich vlivu na podobu multikulturní výchovy spojené s analýzou MKV jako průřezového tématu v rámcových vzdělávacích programech. Základem příručky je potom text věnující se praktickému začlenění témat multikulturní výchovy do výuky pedagogů. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2008

Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům. (cyklus Svět v nákupním košíku)

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Kolik znáte banánových značek? A kolik druhů banánů? Jak se žije postřikovačům banánů? A jak v banánové republice? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Různorodost banánů je cestou k poznání rozmanitosti způsobů života v různých koutech světa. Studenti zkoumají, co pesticidy znamenají pro banánovníky a jejich pěstitele a také komu co přináší obchod s banány. Navrhnou, jaký by měl být sociálně, ekonomicky a environmentálně chutný banán, a porozumějí alternativám banánů Fairtrade a Bio. Více zde (https://www.nazemi.cz/cs/skvrny-na-bananech-jak-se-zije-s-pesticidy-tropickym-zemedelcum).
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2008

Okamžik jednoho zázraku

  Témata: 
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodická příručka pro pedagogy ZŠ a víceletých gymnázií. Je určena pro práci s průřezovým tématem Multikulturní výchova. Metodika vychází z transkulturního přístupu v pohledu na kulturní rozdíly. Film Okamžik zázraku přináší příběh, ve kterém je hlavnímu protagonistovi Vojtovi po jedné menší nehodě umožněno velmi zblízka zakusit rozdíl mezi tím, co si sám myslí o druhých lidech a korekci této zkušenosti, když zjistí, co se jim honí hlavou opravdu. Příručka zdarma ke stažení.
Vydalo: MKC Praha, z.s.
Rok vydání: 2008

Watoto – multikulturní výchova pro nejmenší

  Věk: 
 • 7 až 10 let
Metodická příručka nabízí sadu třiceti velkoformátových fotografií dětí z Bolívie, Filipín, Keni a Hondurasu. Součástí příručky jsou i konkrétní náměty, jak s fotografiemi pracovat a jak pomocí zajímavých her dětem umožnit uvědomit si globální souvislosti. Materiál je přeložený do češtiny z irského originálu od organizace Trocaire. Více na www.nazemi.cz/vzdelavani.
Vydalo: NaZemi, z.s.
Rok vydání: 2007

Materiály k semináři „Učím lépe rozumět světu“

  Věk: 
 • 7 až 10 let
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Metodické listy se skládají ze dvou částí – teoretická část vysvětluje pojmy z globálního rozvojového vzdělávání a praktická část nabízí aktivity pro žáky ZŠ a SŠ.
Vydalo: ADRA, o.p.s.
Rok vydání: 2007

Virus Free Generation

  Témata: 
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Projekt Virus Free Generation nabízí sadu 4 filmů a didaktické listy pro učitele na téma HIV/AIDS a subsaharská Afrika.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2007

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc

  Témata: 
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručka rozvojového vzdělávání pro studenty mediálních oborů. Obsahuje úvod do problematiky rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Součástí jsou i praktické aktivity pro studenty VŠ (SŠ). Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2007

Dovedu to pochopit?

  Témata: 
 • lidská práva
 • globální problémy
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Výukový materiál (didaktická příručka a CD) je využitelný především pro výuku multikulturní výchovy a osobnostní a sociální výchovy. Příručka se věnuje pěti tématům multikulturní výchovy: Holocaust, Život v ghettu, Migrace, Mezináboženská tolerance, Nesnášenlivost v hudbě. Materiál obsahuje audiovizuální média (filmové klipy, hudba, úryvky z rozhovoru). Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2007

KOMPAS: Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

  Témata: 
 • lidská práva
 • jiné
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
Metodická příručka pro učitele ZŠ a SŠ. Obsahuje aktivity s tématem lidských práv a související problematikou. Vhodné do třídy i pro mimoškolní činnosti. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Česká národní agentura Mládež
Rok vydání: 2006

Bohouš a Dáša proti chudobě

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
  Věk: 
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Příručka seznámí žáky a studenty blíže s tématy chudoby a sociálního vyloučení v mezinárodní perspektivě, především v souvislosti se vznikem celosvětové iniciativy proti chudobě, jejíž součástí se stala i česká veřejnost prostřednictvím kampaně Česko proti chudobě. Průvodci metodickou příručkou jsou komiksové postavičky Bohouš a Dáša. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2006

Nejen čísla

Vzdělávací materiál věnující se migraci a azylu v Evropě. Obsahuje informace o dané problematice, praktické aktivity a DVD s filmem. Zdarma ke stažení.
Vydalo: IOM/UNHCR
Rok vydání: 2006

Společný svět – příručka globálního rozvojového vzdělávání

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 11 až 14 let
 • 15 a více let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
 • neformální vzdělávání
V publikaci naleznete teoretické texty týkající se problematiky rozvojových zemí, rozvojové spolupráce, globalizace, globálních problémů a dalších souvisejících témat a rovněž připravené aktivity využitelné ve výuce. V České republice se jedná o první didaktický materiál pro učitele, který systematicky zpracovává uvedená témata. Zdarma ke stažení.
Vydalo: Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2004

Hakuna Matuta

  Témata: 
 • globalizace a propojenost světa
 • lidská práva
Brožurka se souborem fotografií, které pořídily děti žijící v afrických slumech. Nabízí zajímavý pohled na jejich život jejich očima a zároveň návod na aktivitu pro žáky.
Vydalo: INEX-SDA, z.s.
Rok vydání:

Rozvojové vzdělávání. Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

  Témata: 
 • globální problémy
 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  Věk: 
 • 11 až 14 let
  Využití: 
 • formální vzdělávání
Jednotlivé kapitoly manuálu jsou řazeny podle Rozvojových cílů tisíciletí. Manuál obsahuje metodicky popsané aktivity a pracovní listy.
Vydalo: Charita ČR
Rok vydání:

Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | administrace