Organizace


ADRA, o. p. s.

Jsme součástí mezinárodní humanitární organizace ADRA, která pomáhá lidem v nouzi. Globálnímu rozvojovému vzdělávání se u nás věnujeme od roku 2006.

Vedeme žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata, jako jsou odpovědná spotřeba, lidská práva, solidarita, chudoba, spravedlivý obchod, otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje, migrace a mnoho dalších.

 • Pomáháme zařadit GLOBÁLNÍ TÉMATA DO VÝUKY a života škol, vzděláváme budoucí učitele a učitelky.
 • Vytváříme METODICKÉ MATERIÁLY pro vyučující od mateřských po střední školy.
 • Popularizujeme globální témata prostřednictvím KOMIKSOVÉ SOUTĚŽE a přibližujeme problematiku udržitelného rozvoje široké veřejnosti.
 • Organizujeme WORKSHOPY a další akce.

Globální rozvojové vzdělávání vnímáme jako celoživotní proces, který rozvíjí dovednosti, podporuje vytváření hodnot a postojů a motivuje k aktivní účasti na řešení lokálních a globálních problémů. Děti a mladé lidi bereme jako aktivní členy společnosti, kteří přijímají odpovědnost za sebe i svou budoucnost.

Rozvíjíme odpovědnost mladé generace ve vztahu k sobě, k druhým i k životnímu prostředí. Podporujeme účast mladých lidí na rozhodovacích procesech.

Web: www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani

Více informací: www.komiksovasoutez.cz

Adresa: Markova 600/6, 158 00 Praha

ARPOK, o. p. s.

Jsme organizace, která se od roku 2004 věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa (např. odpovědná spotřeba, migrace, chudoba, klimatické změny, gender).

 • Nabízíme širokou škálu výukových programů pro žáky, které realizujeme přímo ve školách.
 • Pro pedagogy mateřských, základních a středních škol pořádáme semináře, které probíhají interaktivní formou. Účastníci si tak vyzkouší v praxi aktivity, které následně mohou využít přímo ve výuce.
 • Pořádáme konferenci Učíme o globálních souvislostech, která přináší učitelům inspiraci k tématům globálního rozvojového vzdělávání od formou přednášek a workshopů.
 • Připravujeme metodické materiály k problematice globálního rozvojového vzdělávání do různých předmětů, které pedagogům šetří čas s přípravou jejich vlastních lekcí.
 • Pravidelně se zapojujeme do Týdne globálního vzdělávání.
 • Jsme součástí projektu Světová škola, ve kterém spolu s Člověkem v tísni a Adrou pomáháme školám na cestě k titulu Světová škola.

Web: www.arpok.cz
Více informací: info@arpok.cz
Adresa: U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc

Charita ČR

Snažíme se o formování takových postojů, kdy jsou lidé ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů. Prostřednictvím kampaní a dalších různorodých aktivit přibližujeme propojenost světa v rámci udržitelného rozvoje. Vyzýváme společnost k otevřenosti a kritickému myšlení. Pořádáme panelové diskuse a semináře s odborníky a hosty, výstavy, soutěže, živé knihovny a další akce, na nichž se snažíme obeznámit občanskou společnost s tímto složitým, avšak velmi aktuálním tématem.

Od roku 2018 se prostřednictvím programu Young Caritas snažíme přispívat k vytváření prostoru pro mladé lidi, kteří se chtějí zapojovat do veřejného života. Motivujeme je a podporujeme je k činnosti a společenské odpovědnosti.

Vedle osvětových aktivit a práce s dobrovolníky se zaměřujeme na práci s pedagogy pro které vytváříme specifické výukové lekce, workshopy, výukové materiály či organizujeme Živé knihovny.

Web: https://svet.charita.cz/jak-pomahame/globalni-vzdelavani/, https://www.youngcaritas.cz

Více informací: vzdelavani@charita.cz; sarka.proskova@charita.cz

Adresa: Vladislavova 12, 110 00 Praha 1

Člověk v tísni, o. p. s.

Vzděláváme pedagogy i veřejnost v globálních tématech. Pedagogům poskytujeme poradenství a metodickou podporu pro jejich výuku. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, ze kterých při naší práci vycházíme, jsou úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého člověka. Jsme přesvědčeni, že na každém záleží.

Skrze vzdělávací portál jsns.cz dodáváme do více než 2900 škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály pro výuku globálních témat a moderních dějin ČR.

Nabízíme:

 • jednorázové i dlouhodobé kurzy pro pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga a studenty pedagogických oborů
  • v našich kurzech se věnujeme podpoře společného vzdělávání, vzdělávání ke globální odpovědnosti, podpoře aktivního občanství, rozvoji komunikace ve škole a moderním výukovým metodám
  • kurzy probíhají prezenčně i online, například online kurz Klimatická změna
 • audiovizuální lekce (výukový balíček, který obsahuje film, výukové aktivity, informační texty a doprovodné materiály) skrze webový portál jsns.cz
 • vytváříme metodické materiály v oblastech globálního rozvojového vzdělávání, rozvoje aktivního občanství a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • projekce pro školy během filmového festivalu Jeden svět
 • možnost zapojení se do projektu Světová škola
 • možnost zapojení do projektu Kdo jiný? podporujícího občanskou angažovanost
 • prosazujeme systémové změny

Web: www.clovekvtisni.cz/varianty, www.jsns.cz

Více informací:  varianty@clovekvtisni.czjsns@jsns.cz

Adresa: Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce (DČCE – HRS)

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.

V oblasti globálního rozvojového vzdělávání působí DČCE – HRS v různých formách již od roku 2014. DČCE – HRS se zaměřuje na vzdělávání učitelů, pořádání projektových dní pro děti a osvětu široké veřejnosti. Věnuje se různým tématům, nejvíce pak mimořádným událostem, ochraně krajiny a migraci.

Web: www.diakoniespolu.cz

Více informací: spolu@diakonie.cz

Adresa: Belgická 22, 120 00 Praha 2

Fairtrade Česko a Slovensko

Nevládní nezisková organizace Fairtrade ČS se zabývá podporou myšlenky fair trade a zároveň je oficiálním zástupcem Fairtrade International pro Česko a Slovensko. Komunikujeme s certifikovanými výrobci, podílíme se na propagaci Fairtrade a podporujeme aktivní lidi v osvětě a vzdělávání o globálních souvislostech ve světě. Svou činností podporujeme znevýhodněné pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, aby se mohli svým pěstováním kávy, kakaa nebo banánů důstojně uživit a pěstovali šetrněji k životnímu prostředí. Koordinujeme celorepublikové osvětové akce Férová snídaně a Výstava na stromech, vytváříme dokumentární filmy a výstavy. Věnujeme se i globálnímu vzdělávání, několik našich vzdělávacích lekcí najdete na www.fairtrade.cz/vzdelavani.

Web: www.fairtrade.cz

Více informací: Stanislav Komínek (stanislav.kominek@fairtrade.cz, 774 737 176)

Adresa: Botičská 1936/4, Praha 2

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

INEX-SDA se systematicky věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání již od roku 2002. Mezi naše hlavní aktivity zde patří program GLEN – Global Education Network of Young Europeans, projekt Fotbal pro rozvoj a Cyklus globálního dobrovolnictví.

 1. GLEN – Program tří mezinárodních seminářů GRV, tříměsíční stáž v neziskové organizaci v některé ze zemí Afriky, Asie či východní Evropy a ponávratová realizace vlastního projektu.
 2. Fotbal pro rozvoj – Pořádáme fotbalové ligy, turnaje, kulturní akce a prostřednictvím fotbalu se snažíme sblížit mladé lidí z různých sociálních skupin a šířit tak myšlenky fair play a respektu nejen na hřišti, ale i v životě.
 3. Cyklus globálního dobrovolnictví – Před odjezdem na dobrovolnický projekt do zemí Afriky, Asie, Střední nebo Jižní Ameriky provedeme specifiky těchto projektů a nabídneme náhled pod povrch současného propojení světa.

Web: www.inexsda.cz
Více informací: vzdelavani@inexsda.cz
Adresa: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

Multikulturní centrum Praha (MKC Praha)

MKC Praha je občanské sdružení, které se zabývá otázkami spojenými se soužitím lidí z různých kultur v České republice i v jiných částech světa. Svých cílů dosahuje prostřednictvím vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, úředníky, knihovníky, zaměstnance firem, ale i širokou veřejnost připravujeme dílny, kurzy, mezinárodní semináře, veřejné debaty, konference, diskuse, provozujeme internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna.

V oblasti globálního rozvojového vzdělávání realizuje MKC Praha dva projekty. Projekt Komplexní vzdělávání pedagogů v GRV – La Ngonpo II. je zaměřený na podporu partnerské spolupráce mezi českými a indickými školami a zároveň zvyšuje povědomí veřejnosti v oblasti rozvojových témat. Projekt Prevence xenofobních projevů a podpora občanské společnosti v Bosně a Hercegovině je zaměřený na předávání českých zkušeností v metodách inkluzivního vzdělávání.

Web: www.la-ngonpo.orgwww.mkc.cz
Více informací: projects@mkc.czrozvoj@mkc.cz
Adresa: Náplavní 1, 120 00 Praha 2
Další: čtvrtletní newsletter La Ngonponewsletter MKC vydávaný týdně obsahující monitoring tisku

NaZemi

NaZemi se věnuje metodice globálního vzdělávání a usiluje o její zapojení do systému českého vzdělávání. Rozvíjí a prosazuje vzdělávání, které propojuje učení o sobě, o druhých a o světě, podporuje kritické myšlení a myšlení v souvislostech, otevřenost a oceňování rozmanitosti. Je členskou organizací SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Podporuje pedagogy formálního i neformálního vzdělávání prostřednictvím akreditovaných metodicko-tematických seminářů a dlouhodobých kurzů, vytvářením didaktických materiálů pro výuku či službami knihovny. Realizuje vzdělávací programy pro žáky a studenty. Nabízí také výstavy přímo do škol.

Tematicky se v rámci globálního vzdělávání zaměřuje především na sociální a environmentální souvislosti mezinárodního obchodu (lidská práva a pracovní podmínky, zodpovědná spotřeba a odpovědnost firem, fair trade a další).

Web: www.nazemi.cz/vzdelavani
Více informací: vzdelavani@nazemi.cz
Adresa: Kounicova 42, Brno, 602 00
Další: měsíční elektronický zpravodaj

SADBA – Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.

Organizace vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Hlavní náplní je školení dobrovolníků, osvěta a misijní činnost, organizování evropských aktivit pro mládež.

Díky dobrovolníkům vznikl i osvětový vzdělávací program Dnes jím jako, zaměřený každoročně na jinou zemi. Smyslem je přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v jiných zemích, co dělají, jak tráví volný čas, jaké mají starosti a radosti. Chceme v žácích a studentech probudit zájem o druhé a zprostředkovat nadhled nad svým životem. Při přípravě vycházíme z materiálů převážně od našich dobrovolníků a prokládáme je zajímavostmi a informacemi z dané země.

Web: www.dnesjimjako.cz
Více informací: dnesjimjako@sadba.org
Adresa: Kobyliské náměstí 1000/1, Praha 182 00
Další: www.sadba.orgwww.adopcenablizko.cz

Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.