Definice a principy


Definice GRV

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Základní principy GRV

Mezi základní principy globálního rozvojového vzdělávání, které přispívají k dosahování cílů GRV a k posilování globální dimenze vzdělávacích témat, patří:

  • holistický pohled na svět – GRV přispívá ke vnímání současného světa jako propojeného celku, chápání všech jeho aspektů jako vzájemně závislých a hledání souvislostí mezi rozhodováním a děním na místní, regionální i celosvětové úrovni, v prostoru i čase;
  • globální odpovědnost – GRV pomáhá lidem vnímat sebe sama jako součást globálního společenství a motivuje je k odpovědnému jednání a chování s ohledem na sebe, společnost i svět, ve kterém žijeme, s důrazem na aktivní přispívání k překonávání nerovností;
  • solidarita a sociální spravedlnost – GRV podporuje solidaritu s lidmi žijícími v obtížných podmínkách a ochotu jim pomoci, dodržování lidských práv a prosazování rovných příležitostí pro všechny, a to v lokálním, regionálním i globálním kontextu;
  • otevřenost a kritické myšlení – GRV podporuje otevřený a kritický přístup k informacím, názorům a perspektivám, respekt k diverzitě a schopnost hodnotově založeného úsudku a rozhodnutí na základě informovaného postoje;
  • participace a partnerství – GRV podporuje aktivní účast lidí na řešení lokálních i globálních výzev a konfliktů a formální i neformální spolupráci a rovnocenné partnerství mezi aktéry státními i nestátními na místní, národní i mezinárodní úrovni.

Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.