Zakotvení v RVP ČR


Návaznost GV na ostatní priority ve vzdělávání

Součástí rámcových vzdělávacích programů jsou tzv. průřezová témata, z nichž některá reflektují cíle, témata a principy GV. Globální vzdělávání se tématy a využívanými metodami částečně překrývá s interkulturním vzděláváním, environmentální výchovou, výchovou k lidským právům, výchovou k občanství a dalšími oblastmi vzdělávání.

Uvedené vzdělávací oblasti přispívají k plnění cílů GV a různou měrou usilují o:

  • výchovu k hodnotám – respekt k sobě samému a k druhým, smysl pro společenskou zodpovědnost, smysl pro sounáležitost a aktivní přístup k učení sebe sama a druhých;
  • rozvoj myšlenek a znalostí týkajících se technologických změn, nerovností v životních podmínkách obyvatel světa, demokracie, vlády a občanství atd.;
  • rozvoj klíčových schopností a znalostí – komunikační, sociální, občanské, pracovní, kompetence k řešení problémů a kompetence učit se;
  • zajištění tvůrčích příležitostí a aktivity v průběhu vzdělávacího procesu – individuální a společné práce, sdílení odpovědnosti za výsledky učení, spoluúčast na vzdělávacím procesu.

Odlišují se zejména tematickým zaměřením a svými cíli, které se však navzájem doplňují a podporují. Z rozdílného zaměření pak vycházejí i částečně rozdílné kompetence a techniky k jejich rozvíjení.

Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.