Témata a cíle


Cíle

Cílem globálního rozvojového vzdělávání (GRV), jehož východiskem je Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, je podporovat schopnost lidí kvalifikovaně a objektivně porozumět globálním, regionálním i lokálním politickým, ekonomickým, sociálním, environmentálním a kulturním procesům, včetně jejich vzájemných souvislostí a propojenosti jejich dopadů.


Hlavní témata GRV

Globální rozvojové vzdělávání se věnuje několika tematickým oblastem, s nimiž souvisí řada vzájemně provázaných globální výzev a kterými se prolínají různá globální témata. V několika oblastech se globální vzdělávání tematicky prolíná také se vzděláváním k udržitelnému rozvoji a s výchovou k občanství, klade však důraz na globální aspekt.

 • Propojenost světa a vzájemná závislost – porozumění světu jako celku a vnímání toho, jak jsou lidé, místa a prostředí neoddělitelně propojeny a vzájemně závislé. Porozumění skutečnosti, že události a rozhodnutí na úrovni jednotlivce, komunity i státu mají následky globálních rozměrů.
 • Rozmanitost světa – porozumění rozdílům a podobnostem mezi lidmi, prostředími a přírodou ve způsobech života lidí ve světě a respekt k odlišnostem.
 • Životní prostředí – porozumění potřebě zachovat a zlepšit kvalitu současného života a prostředí na všech místech planety s ohledem na lidi i ekosystémy.
 • Chudoba a nerovnost – porozumění příčinám a důsledkům chudoby a principům, které vytváří základní nerovnosti ve společnosti.
 • Lidská práva – porozumění významu univerzálních lidských práv a usilování o jejich respektování a zachování lidské důstojnosti, chápání práv a odpovědností a jejich vlivu na rozvoj v globálním kontextu.
 • Mír a řešení konfliktů – porozumění podstatě konfliktů, jejich vlivu na rozvoj a životy lidí, potřebě jejich řešení a tomu, jak jsou otázky míru a konfliktu spjaty s otázkami sociální spravedlnosti, rovnosti a práv.

GRV vede k poznávání těchto oblastí, nalézání souvislostí, kritickému přemýšlení a utváření způsobů jednání a chování. S ohledem na komplexitu současného světa je důraz kladen na provázanost mezi lokální, regionální a globální rovinou, resp. na vztahy mezi všemi úrovněmi od osobní přes komunitní, regionální, národní, makro-regionální (evropskou) až po globální.

Příklady témat GRV

Témata GRV se prolínají všemi výše zmíněnými oblastmi. Každé téma je přitom třeba vnímat v širokých souvislostech, propojovat ho s různými obory a oblastmi lidské činnosti a propojovat jednotlivá témata navzájem.

 • Globalizace (ekonomická, kulturní, sociální, politická) a propojenost světa
 • Světový obchod a jeho vliv na rozvoj
 • Migrace ve světě
 • Mezinárodní instituce a jejich role v rozvoji světa
 • Základní lidská práva, dětská práva, práva seniorů a práva různých menšin (vč. rovnosti pohlaví)
 • Rovné příležitosti a respekt k jinakosti
 • Demokracie a dobré vládnutí
 • Globální výzvy a Cíle udržitelného rozvoje – jako odstranění chudoby a snížení nerovností ve světě, odstranění hladu a zajištění potravinové bezpečnosti, zdraví obyvatel a kvalitní život, kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen, pitná voda, kanalizace a hygiena, důstojná práce a udržitelný ekonomický rozvoj, průmysl, inovace a infrastruktura – udržitelná města a obce, odpovědná výroba a spotřeba, klimatická opatření a udržitelné využívání zdrojů a energií, mír, nenásilí, spravedlnost a odpovědné instituce, globální partnerství pro udržitelný rozvoj
 • Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce – např. rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost – historie, motivy, cíle a principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.